અબતક પર રિઅલ એસ્ટેટ અંગેનો વિશેષ કાર્યક્ર્મ જુઓ….. (ભાગ-૨)