ઈસુ ખ્રિસ્તનો જન્મદિવસ- નાતાલ

નાતાલનો મહત્વ અપારછે. આ તહેવાર ૨૫મી ડિસેમ્બરના ઉજવાય છે. આ દિવસ પ્રતીક બની ગયું છે, ઈસુ ખ્રિસ્તનાજન્મદિવસ તરીકે....

કેવીરીતે ઉજવવામાં આવે છે નાતાલનો તહેવાર

વિશ્વના મોટાભાગના દેશોમાં નાતાલના તહેવારની ઉજવણી મુખ્ય તહેવાર અને જાહેર રજા તરીકે કરવામાં આવે છે. એવા દેશોમાં પણ ક્રિસમસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે કે...

Flicker

Current Affairs