રાષ્ટ્રની સુરક્ષામાં સેનાના સથવારા સમાન શાસ્ત્રો સજ્જ