“પ્યારા હૈ પ્યારા હૈ પ્યારા લાગે ભારત દેશ, ભારત દેશ “

“પ્યારા હૈ પ્યારા હૈ પ્યારા લાગે ભારત દેશ, ભારત દેશ

ઉચે પર્વત ગેહરી ઉસકી નદીયા હૈ, હરપલ ખીલતે ફૂલ ખુસી કી ક્લીયા હૈ.

હમ સબ એક,એક હમરા નાતા હૈ, અપના ભારત દેશ જાન સે પ્યારા હૈ”.

“રોટી કે ભંડાર ભરે ઇન હરિયાલો મે,

હરપલ ખીલતે ફૂલ ખુશી કી કલિયો મે,

હમ સબ એક, એક હમરા નાતા હૈ

અપના ભારત દેશ જાન સે પ્યારા હૈ,

યહ દેશ હમકો પ્યારા જાન સે પ્યારા હમ ઇસકે બૂલબૂલ યહ બાગ હમારા.”

“રાત દિન ખડે રહેતે હમારે જવાન અપની જાન કી પરવા કરતે નહીં,

યહ દેશ હમકો પ્યારા જાન સે પ્યારા હમ હે ઇસકે બૂલબૂલ યહ બાગ હમરા

પ્યારા હૈ પ્યારા હૈ પ્યારા લાગે ભારત દેશ, ભારત દેશ.”