રાજકોટ: નાના મવા રોડ પર આવાસ યોજનાના શોપીંગ સેન્ટરની 23 દુકાનોની 28મીએ હરરાજી

દુકાનોની અપસેટ 18 લાખથી 33 લાખ રખાય

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા નાના મવા રોડ પર ભીમનગર સર્કલ ખાતે બનાવવામાં આવેલ આવાસ યોજનાના શોપીંગ સેન્ટરની દુકાનોની 28મીએ જાહેર હરરાજી રાખવામાં આવી છે. નાના મવા રોડ, ભીમનગર સર્કલ પાસે, હેવલોક એપાર્ટમેન્ટ સામે આવાસ યોજનનાં શોપિંગ સેન્ટરની 23 દૂકનોની 28ને બુધવારે સવારે 9.00 કલાકે હરરાજી કરાશે. આ દુકાનો 13.06 ચો.મી. થી 24.44 ચો.મી. સુધીની સાઈઝની દુકાનો છે. દુકાનોની અપસેટ કીંમત રૂ.18 લાખથી રૂ.33 લાખ સુધીની છે.

હરરાજીમાં ભાગ લેવા માંગતા વ્યક્તિઓએ હરરાજીની તારીખના આગળના દિવસ સુધીમાં એસ્ટેટ વિભાગમાં અથવા હરરાજીના દિવસે સ્થળ પર રૂ.2,00,000/- અંકે રૂપિયા બે લાખ પુરા રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના નામના ચેક અથવા ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટથી ડીપોઝીટ તરીકે ભરવાના રહેશે. ડીપોઝીટ ભરનાર ઈસમ જ હરરાજીમાં ભાગ લઈ શકશે. દુકાનોની અપસેટ કિંમત અને હરરાજીની શરતો વેબસાઈટ ૂૂૂ.ળિભ.લજ્ઞદ.શક્ષ પરથી અથવા એસ્ટેટ વિભાગ. રૂમ નં.10, ત્રીજો માળ, ડો. આંબેડકર ભવન, ઢેબરભાઈ રોડ, રાજકોટ (ફોન.0281-2222540) ખાતેથી રૂબરૂ મળી શકશે.