હરેશ પરસાણા : રંગીલા રાજકોટિયનની કહાની અબતકને સંગ…