સ્મિત કનેરિયા : રંગીલા રાજકોટિયનની કહાની અબતકને સંગ…