દેશના વીર જવાનોએ પ્રજાસત્તાક દિવસીય પરેડ માટે ફુલ ડ્રેસમાં કર્યું રિહર્સલ