Browsing: BloodReport

આજના યુગમાં ચેપનાં સુક્ષ્મમાં સુક્ષ્મ વિષાણુંને પકડી પાડનાર નેટ પરિક્ષણનો જમાનો છે: ટેસ્ટીંગના આધારે જ ખામીને પકડતા સારવારમાં ઘણી સુગમતા રહે છે: સ્ટુલ, યુરીન અને બ્લડની…