Browsing: money important

અબતક, રાજકોટ પૈસો મારો પરમેશ્વર ને હું પૈસા નો દાસ…. નાણા વગરનો નાથીયો નાણે નાથાલાલ.. જીવન વ્યવહારમાં રૂપિયા થકી સઘળું મળી જાય વ્યવહાર ચાલે જીવનમાં આનંદ…