બોર્ડની પરીક્ષાઓ 14 થી 31 માર્ચ દરમિયાન લેવાશે

ધોરણ 9 થી 12નું એકેડમિક કેલેન્ડર જાહેર: પ્રથમ સત્રમાં 104 અને બીજા સત્રમાં 137 દિવસનો અભ્યાસ: કુલ 241 દિવસ અભ્યાસના રહેશે

વર્ષ 2022 અને 2023 માટે ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા શાળાકીય પ્રવૃતિનું કેલેન્ડર જાહેર કરી દેવામાં આવ્યું છે. ધોરણ 10 અને ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થીઓની બોર્ડની પરીક્ષા 14 માર્ચ 2023થી શરૂ થશે, જ્યારે 31 માર્ચ 2022ના રોજ પૂર્ણ થશે. જ્યારે ધોરણ 9 અને 11ની વાર્ષિક પરીક્ષા 10 એપ્રિલ 2023થી શરૂ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત આ વખતે વિદ્યાર્થીઓને દિવાળી વેકેશન સહિત કુલ 80 દિવસની રજાઓ મળશે. આ ઉપરાંત ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, આ વખતે તમામ પરીક્ષાઓ માટે પરીક્ષા પદ્ધતિમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. એટલે શૈક્ષણિક વર્ષ 2019-20થી અમલમાં આવેલી પરીક્ષા પદ્ધતિ આ વખતે પણ લાગુ પડશે. જ્યારે વર્ષ 2023-24 માટેના નવા શૈક્ષણિક સત્રની શરૂઆત 5 જૂન 2023થી શરૂ થશે.

2022-23ના શૈક્ષણિક વર્ષ માટે કેલેન્ડર જાહેર કરતાં શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, ધોરણ 9-12ની પ્રથમ પરીક્ષા 10 ઓક્ટોબર 2022થી શરૂ થશે અને 18 ઓક્ટોબર 2022ના રોજ પૂર્ણ થશે. જ્યારે પ્રિલિમ અને દ્વિતીય પરીક્ષા 27 જાન્યુઆરી 2023થી 4 ફેબ્રુઆરી 2023 દરમિયાન યોજાશે. ધોરણ 9 માટેની પ્રખરતા કસોટી 7 ફેબ્રુઆરી 2023ના રોજ લેવાશે. જ્યારે ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષા આ વખતે 14 માર્ચ 2023થી શરૂ થશે અને 31 માર્ચ 2023ના રોજ પૂર્ણ થશે. જ્યારે ધોરણ 9 અને 11ની વાર્ષિક પરીક્ષા 10 એપ્રિલ 2023થી શરૂ થઈ 21 એપ્રિલ 2023ના રોજ પૂરી થશે.

પરીક્ષા પદ્ધતિમાં કોઈ ફેરફાર નહિ

પરીક્ષાઓ અંગેની સૂચનાઓ આપતાં બોર્ડ દ્વારા જણાવાયું હતું કે, ધોરણ 9થી 12ના અભ્યાસક્રમમાં કોઈ ઘટાડો કરવામાં આવ્યો નથી. ધોરણ 9થી 12ની પ્રથમ પરીક્ષા માટે જૂનથી સપ્ટેમ્બર સુધીનો અભ્યાસક્રમ રહેશે, જ્યારે ધોરણ 10 અને 12ની પ્રિલિમ પરીક્ષા માટે સંપુર્ણ અભ્યાસક્રમ રહેશે. આ ઉપરાંત ધોરણ 9 અને 11ની દ્વિતીય પરીક્ષા માટે જૂનથી જાન્યુઆરીનો અભ્યાસક્રમ રહેશે. જેમાંથી 30 ટકા અભ્યાસક્રમ જૂનથી સપ્ટેમ્બર સુધીનો અને 70 ટકા અભ્યાસક્રમ ઓક્ટોબરથી જાન્યુઆરી મહિના સુધીનો હશે. જ્યારે ધોરણ 9થી 12ની વાર્ષિક પરીક્ષા માટે સંપુર્ણ અભ્યાસક્રમ રહેશે. તેમજ આ વખતે પરીક્ષા પદ્ધિતમાં કોઈ ફેરફાર ન કરતાં વર્ષ 2019-20ની જ પરીક્ષા પદ્ધતિ યથાવત રહેશે તેમ બોર્ડ દ્વારા જણાવાયું હતું.

દિવાળી અને ઉનાળા વેકેશન સહિત 80 દિવસની રજાઓ

વર્ષ 2022-23 દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓને કુલ 80 દિવસની રજાઓ મળશે. શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા આ વખતે 21 દિવસનું દિવાળી વેકેશન આપવામાં આવ્યું છે. 20 ઓક્ટોબરથી 9 નવેમ્બર 2022 સુધી દિવાળી વેકેશન રહેશે.જ્યારે ઉનાળું વેકેશન 35 દિવસનું હશે. ઉનાળા વેકેશનની શરૂઆત 1 મે 2023થી શરૂ થઈ 4 જૂન 2023 સુધી રહેશે. આ વર્ષના શૈક્ષણિક કેલેન્ડરમાં કુલ 17 જાહેર રજાઓ આવે છે, જ્યારે 7 સ્થાનિક રજાઓ વિદ્યાર્થીઓને મળશે. પ્રથમ સત્રમાં 104 કાર્ય દિવસ અને દ્વિતીય સત્રમાં 137 કાર્ય દિવસ રહેશે.