Browsing: Ice cream con

ગુજરાતની જનતા કેટલી આઈસ્ક્રીમ પ્રિય છે તે આપણે સૌ જાણીએ છીએ ત્યારે ગુજરાતીઓ ગુજરાતમાં બનેલા આઈસ્ક્રીમ કોન ખાઈ શકશે. સુરતમાં સુમુલ ડેરી દ્વારા સુમુલ ડેરી ખાતે…