Browsing: enjoy with you get your money

અબતક, રાજકોટ પૈસો મારો પરમેશ્વર ને હું પૈસા નો દાસ…. નાણા વગરનો નાથીયો નાણે નાથાલાલ.. જીવન વ્યવહારમાં રૂપિયા થકી સઘળું મળી જાય વ્યવહાર ચાલે જીવનમાં આનંદ…