“ઉમ્મીદ આને વાલે કલ કી” બાળકો માટે નો ખાસ સાંસ્ક્રુતિક કાર્યક્રમ અબતક પર