લાભુભાઈ ત્રિવેદી કોલેજ ખાતે ઉજવવામાં આવ્યો વાર્ષિક ઉત્સવ…