ટ્રેડમિલ પર એક સેશનથી પણ હાર્ટના ટિશ્યૂ રિપેર થવા લાગે છે

treadmail | heartproblem
treadmail | heartproblem

દોડવાનું કે ટ્રેડમિલ પર ઝડપી વોક કરવાનું એક સેશન પણ લેવામાં આવે તો તેનાથી હાર્ટના ટિશ્યૂસ પર પ્રોટેક્ટિવ અસર થાય છે. ટ્રેડમિલ પર કસરતનું એક સેશન ગંભીરતાપૂર્વક લેવામાં આવે તો હાર્ટના ટિશ્યૂસમાં આવેલા મુળભૂત કોષોનું રિપેરિંગ બૂસ્ટ થવાની શરૂઆત થઈ જાય છે.

અમેરિકાના સંશોધકો કહે છે કે એકવારના ટ્રેડમિલ વર્કઆઉટના સેશનથી હાર્ટના ટિશ્યૂનું ફરી રિશેપિંગ થવાનું શરૂ થવા લાગે છે. અભ્યાસીઓનું કહેવું છે કે જો આ વિષય પર ઊંડું સંશોધન કરીને હાર્ટ અને એક્સર્સાઈઝ વચ્ચેનું વિજ્ઞાન સમજવામાં આવે તો હૃદયની જુની બીમારીઓ પણ દવા વિના ઉકલી શકે છે.