અનેકતામાં એકતા સમી સાંસ્કૃતિક ઝાંખી દર્શાવતી પરેડનું આજે પણ એશ્વર્ય