દિવાળીના દિવસે ઘરને સજાવો વિવિધ દિવડાઓથી

શ્રી ગણેશના મુખ વાળા દિવડા
મીણના દીવા
શંખ આકારના દીવડાકાચના  દીવડા
ઘડાના આકારના દીવડામીણના ફૂલના દીવડા

સ્વસ્તીક (સાથીયા)ના આકારના  દીવડા