ગીર-સોમનાથ જિલ્લામાં બોર્ડની પરીક્ષા સંદર્ભે વિવિધ પ્રતિબંધાત્મક આદેશો જાહેર

BORAD EXAM
BORAD EXAM

ઝેરોક્ષ મશીન બંધ રાખવા, મોબાઇલ, પુસ્તક, કાપલી ન લાવવા સહિતના પ્રતિબંધાત્મક આદેશો જાહેર

તા. ૧૫ માર્ચ થી શરૂ થતી ધો. ૧૦ અને ૧૨ ની બોર્ડની પરીક્ષા સંદર્ભે અધિક જિલ્લાગ મેજીસ્ટ્રેટ પી.બી.પંડયા ગીર સોમના ધ્વાગરા નીયત કરાયેલ પરીક્ષા કેન્દ્રો  અને બિલ્ડીંગો આસપાસ તા. ૧૫ માર્ચ થી ૩૦ માર્ચ ૨૦૧૭નાં રોજ સુધી સવારના ૦૯.૦૦ થી સાંજના ૧૯.૦૦ કલાક સુધી પરિક્ષાઓમાં ચોરીના દુષણને ડામવા  તા પરીક્ષા શાંતીપુર્ણ માહોલમાં યોજવા તેમને મળેલી સત્તાલની રૂએ પરીક્ષાના નિયત સ્થળોળોને આવરી લઇ પ્રતિબંધાત્મવક આદેશો જારી કર્યા છે.

પરીક્ષા કેન્દ્રો ની આસપાસ ૨૦૦ મીટરના વિસ્તાડરમાં કોઇ પણ માર્ગ ચોકમાં કે ગલીઓમાં પાંચ કે તેી વધારે લોકોએ એકઠા વુ નહીં, સરઘસો કાઢવા નહીં, તેમજ સુત્રો પોકારવા નહીં,  ૨૦૦ મિટરના વિસ્તાઠરમાં કોપીંઈંગ મશીન દ્વારા કોપીઓ કરવાનો વ્યજવસાય કરતા-ઝેરોક્ષ મશીનો ધરાવતા ધર્ંધાીઓ/મશીન ધારકોએ તેઓનાં કોપીઇંગ મશીન ચલાવવા નહીં,કે કોઇ પણ પત્રો,દસ્તાનવેજો, કાગળોની નકલ કરવી નહીં, ઝેરોક્ષ મશીનો બંધ રાખવા, પરીક્ષા કેન્દ્રો નાં ભવન/બિલડીંગોનાં મુખ્યા પ્રવેશ દ્વાર પાસે જ પોલીસ કર્મચારીએ ઉભા રહેવું જે પરીર્ક્ષાથી પાસે પ્રવેશીકા (ફી રસીદ) હોય તે ચકાસીને જ માત્ર પરીર્ક્ષાીઓને જ પ્રવેશ આપવાનો રહેશે.

પરીર્ક્ષાથી ઉમેદવાર અને પરીક્ષા સબંધીત કામગીરીમાં રોકાયેલ ફરજ પરનાં  અધીકૃત માણસો સિવાય કોઇએ પ્રતિબંધીત વિસ્તાીરમાં દાખલ થવુ નહીં,કોઇ પણ ઇસમે કોઇ પણ તરકીબ વાપરી પરીર્ક્ષાથીને પરીક્ષા વિષયક ચોરી કરવા/કરાવવામાં સીધી કે આડકતરી  મદદગારી કરવી કે કરાવવી નહીં. પરીર્ક્ષાથી ઉમેદવારોની શાન્તીર અને લેખન કાર્યમાં અડચણ/ધ્યાનભંગ થાય તેવુ કૃત્ય કરવુ/કરાવવુ નહીં. પરીક્ષા ખંડમાં પરીર્ક્ષાથીઓને કોઇપણ પ્રકારની ખલેલ ભય પહોંચે તેવુ કૃત્યા કરવુ નહીં.

પોતાનાં અંગત ઉપયોગ માટે કોપીઇંગ મશીનનો વપરાશ કરતી વ્યખક્તિઓને  તેમજ ફરજની રૂએ જે કર્મચારીને મુક્તિ આપવામાં આવી હોય તેવી વ્યાક્તિઓને એકત્રીત વાની જોગવાઇ લાગુ પડશે નહીં આ હુકમનો ભંગ કરનાર ભારતીય દંડ સંહીતાની કલમ-૧૮૮ હેઠળ શિક્ષાને પાત્ર ઠરશે.