‘કલ્પવૃક્ષ’ સમી ‘કલ્પસર’ યોજના સરકારની સુઝથી થઈ શકે સાકાર.