જાણો કેટલાક ઘરેલું ઉપાય જે તમને જૂની સાડીઓને બનાવશે સ્ટાઇલીશ.

old saree | hame remedy | abtakmedia
old saree | hame remedy | abtakmedia

જો તમે સાડીઓને લાકડાનાં કબાટમાં રાખો છો તો પહેલા તપાસ કરી લો કે, તેમાં કીડા કે બીજા કોઈ જીવાણું તો નથી. જો હોય તો પહેલા તમે તે કબાટને તાપમાં 2-3 કલાક સુધી રાખી મૂકો. પછી સુકાયેલા લીમડાના પાન પાથરીને તેના ઉપર પેપર મુકીને સાડીઓ રાખી શકો છો.

ડીઓફોલપાસેથીજફાટેછે. તેથીજયારેપણસાડીનેવોશકરોત્યારેફોલપરનામેલનેદૂરકરવામાટેસ્મૂથબ્રશનોઉપયોગકરોજેથીસાડીફાટેનહી.

જરીવાળીભભકાદારસાડીઓનુંકલેક્શનરાખોછો, તોધ્યાનરાખોકેતેસાડીપરક્યારેયપરફ્યુમનલગાવોઅનેહલકીગુણવત્તાવાળોડીટરજન્ટપણનવાપરો. કારણકે, આમકરવાથીતમારીસાડીનીજરીનીચમકજતીરહેશેઅનેકાળીપડીજશે.

કબાટમાં ભેજ ક્યારેય ન લાગવા દો. તેના પર તાપ આવે તે રીતે તેને રૂમમાં ગોઠવો. ક્યારેક-ક્યારેક કબાટ ખુલ્લુ રાખો જેથી તેમાંથી ભેજની દુર્ગધ દૂર થઇ જાય.

સાડીઓમાંથીભેજનીગંધનઆવેતેમાટેતમેઈચ્છોતોસુગંધિતજડીબુટ્ટીઓઅથવાતોપાનરાખીશકોછો.