Abtak Media Google News

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીનો 57મો વાર્ષિક પદવીદાન સમારંભ તા.20 જાન્યુઆરી, 2023 શુક્રવારના રોજ સવારના 11-30 કલાકે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી કેમ્પસ, રાજકોટ ખાતે યોજાનાર છે. જે સ્નાતકોએ/અનુસ્નાતકોએ પદવી મેળવવા અરજી કરેલ હોય અને પદવી/ડીપ્લોમા પ્રમાણપત્ર પદવીદાન સમારંભમાં હાજર રહી લેવા ઇચ્છતા હોય તેવા સ્નાતકો/અનુસ્નાતકોએ જાહેરાત પ્રસિધ્ધ થયાથી તા-:22/12/2022 થી તા.05/01/2023 સુધીમાં wwwwww.saurashtrauniversity.edu અને http://degree .saurashtra university.edu વેબસાઇટ હોમ પેજ પર Click Here to Apply If you Want To Present in Convocation લીંક પરથી ઓનલાઇન ભરી શકશે.

© 2011 - 2024 Abtak Media. Designed by ePaper Solution.